Mod Gold Medal Winners - Gold Medalists All vol 1

Mod Gold Medal Winners - Gold Medalists All vol 1

format: CD   |   ref: BRHCD51   |   condition: new

12.22 UK & EU
10.18 USA & Rest Of World

IN STOCK
Despatch next working day.

Read about UK & International delivery charges & times.

(March 2011) 18 tracks: Balaich An Iasgaich * An Teid Thu Leam A Mhairi? * Mo Nighean Donn Na Meal-Shuilean * Mo Dhuthaich Fhein * Clachan Mo Ghaoil * Birlinn Ghoraidh Chrobhain * An T-Alltan Dubh * Fagail Ghlaschu * A Ribhinn, A Bheil Cuimhn' Agad * Na Brogan Ura * Tiuginn Do Scalpaigh * Sine Bhan * Mo Mhairi Laghach * Air Moch Di-luain * Puirt-A-Beul * Soraidh Bhuan Gu Barraigh * Iain, A Luaidh, Nach Pos Thu * Mairi Bhan.

Six Mod Gold Medal winners: Calum Kennedy, Alasdair Gillies, George Clavey, George MacCallum, Archie MacTaggart & Norman MacLean.

Great songs that stand the test of time.


You Viewed