View Cart  | Checkout

Get Adobe Flash playerPlayer not working?

(May 2012) 16 tracks: An Teid Thu Leam, A Rhibhinn Oig * Fagail Bharraigh * A Fhleasgaich Oig As Ceanalta * Morag A Dunbheagan * A Pheigi, A Ghraidh * Leis An Lurgainn * An t-Eilean Muileach * Feasgar Agus Ceo Ann * Ho Mhairi, He Mhairi * Gaol Nan Cruinneag * Mo Mhaithair * Foghnan Na h-Albainn * A Nighneag, A Ghraidh * Oran Hiortach * O Theid Mi Gad Amharc * Theid Mi Dhachaidh.

Enjoy a nostalgic collection of some of Gaeldom's finest singers.

Taken from old vinyl recordings.

Featuring Calum Kennedy, George Clavey, Alasdair Gillies, Calum Cameron, Archie MacLean, Joan MacKenzie, Neil MacLean and Mary Sandeman.

our range of musical instruments