Mod Gold Medal Winners - Gold Medalists All vol 2

Mod Gold Medal Winners - Gold Medalists All vol 2

format: CD   |   ref: BRHCD64   |   condition: new

12.28 UK & EU
10.23 USA & Rest Of World

IN STOCK
Despatch next working day.

Read about UK & International delivery charges & times.

(May 2012) 16 tracks: An Teid Thu Leam, A Rhibhinn Oig * Fagail Bharraigh * A Fhleasgaich Oig As Ceanalta * Morag A Dunbheagan * A Pheigi, A Ghraidh * Leis An Lurgainn * An t-Eilean Muileach * Feasgar Agus Ceo Ann * Ho Mhairi, He Mhairi * Gaol Nan Cruinneag * Mo Mhaithair * Foghnan Na h-Albainn * A Nighneag, A Ghraidh * Oran Hiortach * O Theid Mi Gad Amharc * Theid Mi Dhachaidh.

Enjoy a nostalgic collection of some of Gaeldom's finest singers.

Taken from old vinyl recordings.

Featuring Calum Kennedy, George Clavey, Alasdair Gillies, Calum Cameron, Archie MacLean, Joan MacKenzie, Neil MacLean and Mary Sandeman.


You Viewed