15 Tracks: 'S i a' Ghaidhlig Mo Roghainn * Mairead Og * Eilidh * An Oiteag Uibhisteach * Nam Faighinn Gille Ri Cheannach * Tog Dhiot An Cadal Is Tionndaidh Rium * Mo Bhean Chomain * Mo Nighean Donn A' Chuil Rèidh * Air Eirinn Chan Innsinn Co I * Ho Ro Domhnall Criomanach * Mhairi Laghach * Chan Ol Mi Deur Tuilleadh * Garadh Nan Ros * Gog, Gog Aig A' Choileach * O Luaidh.

A debut album by Gaelic singer Angus G MacLeod who has won both the National Mod and Traditional Gold Medals.

Although he has family ties to Lewis, South Uist and Skye, Angus MacLeod was brought up in Inverness, in a home filled with Gaelic.

He has a reputation as an excellent singer and sings solo, as a member of Inverness Gaelic Choir and as a member of the group Trosg.


You Viewed