(April 2000) 14 tracks: O 's toil 's gu ro thoil learn * Dh'fhalbh m'inntinn * Tha sneachd' air Druim Uachdair * Am maraiche 's a leannan * Cuir a chinn dilis * Tha mise fo mhulad san am * Nuair a rainig mi 'n doras * Smeorach Chlann Raghnaill * 'S mi air m'uilinn sa'leabaidh * Mairi Nighean Alasdair / Gaol na h / Oige * Ri fuaim an taibh * Air feasgar soilleir samhraidh * A chailin duinn a chuailein reidh * Uamh an Oir.

Donnie, originally from Stornoway on the Isle of Lewis, is one of the leading traditional Gaelic singers of his generation. He won the National Mod Traditional Gold Medal in 1996, which brought his singing to a wider audience. But even before that he was regarded as a singer of great depth, with an extraordinary capacity for faithfully learning songs from the Gaelic tradition, many of which were, and are, ignored by other singers. This is his first album, and it contains some of the many songs Donnie has learned from the great tradition bearers of the past generation, for whom he has the utmost respect and admiration.


You Viewed