(June 2009) 12 tracks: Beinn A' Cheathaich * Miughalaigh * Laoidh Mhoire Mhaigdeann * Cha Teid Mise * Thig Dhachaigh Leam Dha 'N T-Sidhean * Leis An Lurgainn * Gaol A Chruidh, Gradh A Chruidh An Taigh Ceilidh * 'N Robh Thu 'Sa Bheinn? * Oran Na Raiders Bhatersaigh * Seathan * A Fagail Mhiughalaigh * Oran Do Dh'Eilean Mhiughalaigh.

Gaelic singer and clarsach player Maggie McInnes tells the story of the island of Mingulay and its people, through music and song.

With special guests Michael McGoldrick (uilleann pipes, flute, whistles), Brian McAlpine (keyboards), Anna Massie (guitar), Kevin MacKenzie (guitar), Marie Fielding (fiddle), Finlay MacDonald (chanter, whistle) and Flora MacNeil (vocals).

Incorporating some of the music Maggie put together for a BBC Scotland television documentary of the same name.


You Viewed