(1998) 11 tracks (45 mins): Sraid na h-Eala * Calum Ban * A Fhleasgaich Oig is Ceanalta * A Phuothrag 's a Phiuthar * Oran na Bantraich * Tuireadh Iain Ruaidh, Annie Gillies * 'S i Nochd a Chiad Oidhche 'n Fhoghair * Ailein Duinn, a Ni's a Naire * Air do Bhanais * Micheal * Ged is Grianach an Latha.

Gaelic song and harp (clarsach) from the daughter of Flora MacNeill. Produced by Dougie MacLean. Includes lyrics booklet.


You Viewed