(1999) 18 tracks: An Aitearachd Ard * Mo Bho Dhubh Mhor * Slan Le Leodhas Nam Beann Fuar * Oran Do Dh'Iain Breac MacLeoid * 'S Ann Mu An Tacsa 'N De * Uamh An Oir * Beinn A' Cheathaich * Gur E Mo Ghille Dubhdhonn * Coileach Peigi * A Bhliadna Gus An Aimsir Seo * Chan E Caoidh Mhic Shiridh * MacGriogar O Ruadhshruth * Di Sathurirne Ghabh Mi Mulad * A' Mhic Iain 'Ic Sheumais * Ruileadh Na Coilich Dhubh * Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh * Psalm 33 v1-3.

A selection of Gaelic song and piping from concerts recorded at the 1997 Edinburgh Festival. Featuring Ishbel MacAskill, Mary Ann Kennedy, Mary Smith, Margaret Stewart, Catherine-Ann MacPhee, Kenna Campbell, Maggie MacInnes, Margaret Bennett, Flora MacNeil, Rona Lightfoot, Fred Morrison and others.


You Viewed