(1998) 28 tracks (125 mins): Siol Ghoraidh * Na H-Uain A's t-Earrach * 'Ic Iain 'Ic Sheumais * Mairi * Fichead Bliadhna * Tir An Airm * Abhainn An t-Sluiagh * Chi Mi'n Tir * Cnoc Na Feille * Air A'Chuan * An Ataireachd Ard * Foghar Nan Eilean 78 * Ribhinn O * Pog Aon Oidhche Earraich * An Ubhal As Airde * Sraidean Na Roinn-Eorpa * Alba * Fuaim A'Bhlair * Cearcal A Chuain * An Cuibhle Mor * Tir A'Mhurain * An t-Iasgair * An Toll Dubh * Ard * Thairis Air A'Ghleann * Meadhan Oidhche Air An Acairseid * Cum 'Ur N'aire * Chi Mi'n Geamhradh.

Double CD compilation of Gaelic tracks 1973-1998.


You Viewed