(April 2010) 18 tracks: Iseabail Nic Aoidh * Ho Ro Gum B' eibhinn Leam * Tha Mi Tinn, Tinn, Tinn * Latha Inbhir Lochaidh * A Nighean Donn na Buaile * Moch sa Mhadainn Is Mi Dusgadh * Dean Cadalan Samhach a Chuilein mo Ruin * Tha Bainne aig na Caoraich Uile * Oran don Ghunna * Cumha do Iain Garbh MacGilleChaluim * Tha Mi Sgith 'an Fhogar Seo * Taladh Choinnich Oig * Gur Muladach a Ta Mi * Oran don Eideadh Ghaidhealaich * Hugaibh air Fear Donn a' Bhealaich * O Chan Eil Mulad Oirnn * Cumha Mhic an Toisich * Cumha Chailein Ghlinn Iubhair.

James C M Campbell (1896-1979) was indubitably one of the most distinguished Gaelic concert singers that Scotland has known, but he was also representative of a far rarer breed - a singer whose formal education in music, perfected far away from his native Highlands, never led him to deny the virtues of traditional singing.

He had a huge repertoire of songs, those that made him famous on the concert platform but also those that he had learned traditionally, most of them within the family circle.

Unique recordings from the archives of The School Of Scottish Studies, at long last available on CD.

The accompanying CD booklet contains the full Gaelic lyrics (with English translations), photographs, some music notation and extensive notes.


You Viewed