(1988) 13 tracks: Bàrdachd le Niall MacLeòid * Failte don Eilean Sgiathanach * An t-Oigh'r Og * Pipe Major Donnie MacKenzie * Coille an Fhàsaich * Fàgail Viewfield * Bràigh Uige * Oran do Iain Breac MacLeoid * Oran Mòr MhicLeòid * Bàrdachd le Uilleam Ros * Camus Mòr - Messengers of Bride * Oran Beinn Li * Soraidh le Eilean a' Cheo.

A celebration of music and song from the Isle of Skye featuring Arthur Cormack, Blair Douglas, Shona MacDonald and Cailean MacLean.


You Viewed