Taynuilt Gaelic Choir - Fo Ghealach Nam Broc

Taynuilt Gaelic Choir - Fo Ghealach Nam Broc

format: CD   |   ref: SRM005   |   condition: new

12.14 UK & EU
10.12 USA & Rest Of World

IN STOCK
Despatch next working day.

Read about UK & International delivery charges & times.

18 tracks: Bu Chaomh Leam Bhith Mireadh * A Fhleasgaich Oig Bi Furachail * Casag Lachdann Ruairidh Ruaidh / O Tha 'n Tombaca Daor * Oran Don Eideadh Ghaidhealach * Taigh An Uillt * Nighean Donn A Chuailein Riomhaich * Muladach Mi 's Mi Th'air M'aineol * An Eala Bhan * Latharna Nan Gleann * Deirdre A' Fagail Na h-Albann * A Mhic Iain Bhain / Cha Teid Fionnlagh A Dh'Eige * Oran Chaluim Sgaire * Bhon Chuir Mo Leannan Culaibh Rium / Dh'fhalbhainn Sgiobalta / Ruidhle Mo Nighean Donn * An Gaol A Thug Mi Og * Maighdeannan Na H-airigh * Miann Cridhe * Cha Teid Mise, Cha Teid Mi * Hugaibh Oirbh / Cota Gearr Sgiobalta.

A second CD from the Taynuilt choir, singing a selection of their favourite pieces.

Includes some tracks from prize-winning individuals within the choir.

Since being re-formed in 1997, Coisir Ghaidhlig Thaigh An Uillt has gone from strength to strength and appears consistently in the list of prize winners at both provincial and National Mods.


You Viewed