Tog Fonn 1 - Gaelic Songs And Dance Tunes (book)

Tog Fonn 1 - Gaelic Songs And Dance Tunes (book)

format: book   |   ref: TF01   |   released: November 2018   |   weight: .15kg   |   condition: new

6.40

IN STOCK
Despatch next working day.

Read about UK & International delivery charges & times.

Index: A' Bhean A Bh'aig An Taillear Chaol * An Ataireachd Ard * An Coineachan * Birlinn Ghoraidh Chrobhain * Bodachan A' Mhirein * Buain A' Choirce * Buain Na Rainich * Brochan Lom * Caol Muile * Chi Mi Na Mor-bheanna * Crodh Chailein * Domhnall Beag An t-Siucair * Eilean Mo Chridh' * Far Am Bi Mi Fhin * Fear A' Bhata * Gaol Mo Chridh' sa Mairi Bhan * Gradh Geal Mo Chridh' * I Bhi Ada * Mac-A Phi * Moladh Na Lanndaidh * Mo Nighean Donn Bhoidheach * Morag A Dunbheagan * Mo Run Geal Dileas * Nam Amadan, Nam Amadan * Ruidhle Thulachain * 'S ann An Ile * Sìne Bhan * 'S ioma Rud A Dhith Orm * Soraidh Slan Le Fionnairidh * Stad A Mhairi Bhanarach * Tuireadh Iain Ruaidh * U bhi A bhi.

A handy compact book of lively traditional songs which are ideal for learners of Gaelic song and music.

The Gaelic songs are in staff notation (melody line only) with lyrics. These tunes are well known to instrumentalists as dance tunes and ideal for learners to try.

Chords included and basic bowings for fiddlers.

Book format: A5 Landscape, clear print, 64 pages


You Viewed