(1999) 21 tracks: An Till Mi Tuilleadh A Leodhas? * Theid Mi Dhachaigh * Ho Bha Mi He Bha Mi * Hion Dail-a Horo Hi * Tha Mo Dhuil * A Nighean Nan Geug * An Till Mise Chaoidh * Iain Shomaltaich * Ailein Duinn O Hi * Puirt * O's Tu 'S Gura Tu Th'Air M'Air * 'S E Gillean Mo Ruin * Tha Sinn A' Falbh * Oran Chaluim Sgaire * Bothan Airigh Am Braigh Raineach * O Co Thogas Dhiom An Fhadachd * Agus Ho Mhorag * Chuir M'Athair Mise Dhan Taigh Charraideach * Ged Is Grianach An Latha * Bhon Dh'Fhag Thu Mi's Mulud Orm * Ceud Soiridh Soiridh Bhuam

Songs from one of Gaeldom's great traditional singers, recorded in the Western Isles of Scotland between 1955 and 1972.

The Scottish Tradition Series consists of a selection of material previously held in the archives of Edinburgh University's School of Scottish Studies.


You Viewed