(December 2007) 14 tracks: Thoir Mo Shoraidh Thar Ghunnaidh * Nighean Donn A' Chuil Reidh * Bonnie Isle Of Skye * Eilean Beag Donn A' Chuain * Mo Run-sa Mhaighdeann * Taladh Nan Eilean * An Gleann San Robh Mi Og * Mo Mhathair * Bu Chaomh Leam Bhith Mire * Gu Ma Slan Do Na Fearaibh * Gad Chuimhneachadh * Oran A' Chroitear * Cattle Cross The Cockle Strand * Soraidh Leis An Ait'.

The beautiful melodic, expressive voice of Alasdair Gillies has been delighting audiences for decades.

Here he sings fourteen traditional songs from the Western Isles of Scotland, including many favourites.


You Viewed