A Greentrax Recordings Bestseller

(1993) 11 tracks: Hi Ri Ri o Ra Ill O * A Nighean Nan Geug Taladh * Puirt a Beul * Soiridh Leis a' Bhreacan Ur * Iomair Thusa, Choinnich Chridhe * Canan nan Gaidheal * 'S Fliuch an Oidhche * Oran an Iolaire * Cearcall a' Chuain * Puirt a Beul * An Ataireachd Ard.

The Language of the Gael.

Cathy-Ann MacPhee is one of Scotland's finest Gaelic singers and this album is still regarded as a classic Gaelic release.

Includes mouth music, and songs written by Murdo MacFarlane and Runrig's MacDonald brothers.

"Recommended purchase" (Folk Roots)


You Viewed