(1991) 11 tracks: Chi mi 'n Geamhradh * Chaidh mo Dhunnchadh Dha'n Bheinn * O Hi Ri Lean * Bidh Clann Ulaidh * Mile Marbhphaisg Air a' Ghaol * Seathan * Bu Deonach Leam Tilleadh * 's Muladach Mi's Mi Air m'Aineol * Bothan Airigh am Braigh Rainneach * Tha Na h-Uain Air an Tulaich * Na Libh o ho i.

Second album from the Gaelic singer originally from South Uist. With Savourna Stevenson and Jim Sutherland.

"I do mean a great singer." (24 Hours, Australia)


You Viewed