(1994) 12 tracks: Nuair Bha Mi Og * Coinneamh nan Croitearan * Eilean a Cheo * Soraidh Leis An Nollaig Uir * Soraidh Le Eilean a' Cheo * Oran Beinn-Li * Camanachd Glaschu * Oran Sarachaidh * Clach Agus Mairi * Luchd na Beurla * Mar a Tha * Faistneachd Agus Beannachd Do Na Gaidheil.

From the BBC TV film (Freeway Films). Musical director Jim Sutherland.

"This is a truly magnificent piece of work, worthy of a place in the collection of every Gaelic music lover" (The Gallery)


You Viewed