(1994) 28 tunes: Caismeachd Mhic Lain 'Ic Sheamais * Saoil A' Mhor Am Pos Thu? * Till An Crodh Dhonnachaidh * Fhear' Ibh Mo Ruin Na Duiltibh Lomairt * Se Mo Chas Chrubach * Gillean An Drobhair * Chur I Gluin Air A Bhodach * An Cota Ruadh * Mo Nighean Donn Nan Caorach * He Mandu * Tha Dith Nam Brog Air Donnachadh Dubh * Ruidhle Mo Nighean Donn * S' Iomadh Rud A' Chunnaic Mi * Cota Mor Ealasaid * Caiman Air A' Gheata * Och Is Duine Truagh Mi * Suas Leis A' Mhagairlean * Gun Ainm * Fear A' Choire * An Fhideag Airgid * Theid Mi Ceann Loch Aluinn * Biodag Dhomhnaill 'Ic Alasdair * Dan Caimbeul's * 'S Iomadh Rud Tha Dhith Orm * Tighean Geala Sildeag * Nead Nan Eun.

This excellent bilingual Gaelic-English tin whistle tutor takes the complete beginner through the basics of which finger to put where, how to tongue, how to read whistle music and how to play the instrument.

Music notation with notes, explanations and instructions are all given, in both English and Scottish Gaelic.

Softcover A4, 60 pages.


You Viewed