(June 2002) 20 tracks: Co-Eismealach * Mhairi Mhin Mheall-Shuileach * O Hi Ri Ri Tha E Tighinn * Eilean Beag Donn A'chuain * Cumha Mhiccriomain * Cailleach Liath Ratharsaidh / Bodaich Na H-Odh * Och Nan Och's Mi Fo Leireadh * Gradh Geal Mo Chridh * Deanaibh Astar * Home is a Special Kind of Feeling * Border Ballad * Goin' Home * You'll Never Walk Alone * A Gaelic Blessing * All in the April Evening * All Through the Night * Reubadh Na Mara * Eilean Mhanain * Fagail Liosmor * Sabhal la'n 'lc Uisdean / Theid Thu Null Air A'bheinn.

Love songs, laments * plaintive, plangent home songs * classical airs, and ceilidh capers in puirt-a-beul, the Mod-winning Dingwall Gaelic Choir sing their way through in excellent style.

Winners of the Lovat and Tullibardine shield, this choir have tremendous successes at home and abroad with their clear and harmonious style. Gaelic and English song, some with gentle piano accompaniment.


You Viewed