(October 2000) 14 tracks: An t-Eilean Aluinn, Coille An Fhasaich, Aite Mo Ghaoil, Tobhta An t-Seann Taigh, Leodhaiseach An Tir Cèin, Spancil Hill, Ros Chlair, An Ghaoil A Thug Mi's Mi Og, Laithean M'Oige Air Mointeach Thoraidh, Lovely Stornoway, Spreidh Dhomhnall Uisdean, Tha Mise Dol Dhachaidh.

Gaelic singer Donald with George Smith (accordions, electric pipes, keyboard).


You Viewed