(January 2008) Bheir Mi Cliu Don' Eilean Mhor * Tiugainn Do Scalpaigh * Mo Ribhinn Choibhneil * Mhairi Dhonn Is Toigh Leam Thu * Carn Air A'Mhonadh * Fuirich A Ribhinn * Clachan Mo Ghaoil * Maighdeannan Na h-Airigh * An Cluinn Thu Leannan * Tuireadh Nan Treun * Mo Ghleannan Taobh Loch Liobhainn * Mi'n Sea Nam Onar * Eilidh.

Selected BBC recordings from one of Gaeldom's favourite singers.

Donald has lived all his life on Islay, but he has performed in many parts of the world since winning the National Mod Gold Medal in 1952.


You Viewed