(June 2006) 14 tracks: Am Bata Uaine * Loch Maruibhe * Ailean Dubh A Lochaidh * Ribhinn A' Chuil Bhain * Mo Run Geal Og * Am Banais * Gur Gile Mo Leannan * Cuachag Nan Craobh * Cladaich Loch Iu * Taladh Choinnich Oig * Madainn Earraich * Am Bata Uaine * Frith Nan Damh Ruadha * Theid Mi Dhachaidh

A collection of Gaelic songs from Ross-shire, one of the former greatest bastions of the language - Dingwall, Gairloch, Applecross, Alness and Lochbroom.

Mod Gold Medal winner Fiona MacKenzie leads the vocals, joined for some songs by Dingwall Primary Gaelic Choir, Andy Thorburn, Julie Fowlis, Katie MacKenzie and Alpin Stewart..

Old and new song, representing the culture and the tongue of the region.

Fiona MacKenzie (vocals) with Andy Thorburn (piano, vocals), Julie Fowlis (vocals, whistle), Katie MacKenzie (vocals, clarsach), Eamon Doorley (bouzouki), Carol-Anne MacKay (small pipes), Lauren MacColl (vocals, fiddle), Alpin Stewart (vocals), Jim Gaitens (guitar), Alan Harfield (banjo), Inverness Gaelic Choir and Dingwall Primary Gaelic Choir.


You Viewed