Mary Ann Kennedy and Na Seoid (The Heroes)

Mary Ann Kennedy and Na Seoid (The Heroes)

format: CD   |   ref: WCMCD033   |   condition: new

13.64 UK & EU
11.37 USA & Rest Of World

IN STOCK
Despatch next working day.

Read about UK & International delivery charges & times.

(March 2008) 12 tracks: Chunna Mise Mo Leannan * A Pheigi A Ghraidh * An Gaidheal's A Leannan * Sios Dhan An Abhainn * Bodach Innse Chro * Mo Chailin Dileas Donn * A Chiall's A Ghraidh * Amadan Gorach Saighdeir * A Mhairi Bhoidheach * Sgeir An Oir * Oran Mhanitoba * Na Seoid.

Traditional Gaelic songs from the finest voices of a new generation of male singers, with Mary Ann Kennedy.

Calum Alex MacMillan, Gillebride MacMillan, Griogair Labhruidh, Angus MacPhail, James Graham, Norrie MacIver and Tormod MacArthur.


You Viewed