(1996) 14 tracks: O, Tha Mise Fo Ghruaimean * Air Faillirinn Iu * Cagaran Gaolach * Domhnaill Antaidh * A Chuachag Nam Beann * He Mo Leannan * Bodach Beag A Loinean * Ho ro's Toigh Leam Fhin Thu * Cha Bhi Mi Buan * Ba Ba Mo Leanabh * Piuirt-A-Beul * Dh'Olainn Deoch A Laimh Mo Run * Oran Gillean Alasdair Mhoir * Dan Do Shean Ford.

Contemporary Scottish Gaelic song by way of Cape Breton Island, Nova Scotia, Canada. Mary Jane Lamond (vocals) with Ashley MacIsaac (fiddle, piano), Al Bennett (guitar, bass) and Allan Dewar (keyboards).


You Viewed