(1992) 12 tracks: He Mandu * Dheanainn sugradh ris an nighean dubh * Mhurchaidh Bhig a chinn a chonais * Oran do bhean Mhic Fhraing * Fiollaigean * Mouth Music and Cantaireachd * Fenian Lay * 'S e mis' bhith fada bho thir m'eolais * Suidhidh sinn a bhain gu socair * Tha thide agam eirigh * Cha till MacCruimean * Tha do Rioghachd Ian do ghloir.

Including choral work songs, mouth music, canntaireachd, pibroch and other Gaelic songs.

The Scottish Tradition Series consists of a selection of material previously held in the archives of Edinburgh University's School of Scottish Studies.


You Viewed